top of page

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi ISO 14001:2015

Ocena zgodności jest działaniem polegającym na wykazaniu spełnienia lub jego braku obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska przez Organizacje, które je obowiązują lub do stosowania których sama się zobowiązała. Ocena zgodności służy również jako wypełnienie wymagania zawartego w punkcie 9.1.2 normy ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego.


Najważniejsze cechy produktu


Narzędzie do oceny zgodności daje wiele możliwości identyfikacji, realizacji i monitorowania obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska poprzez:


Określenie obszarów tematycznych wymagań prawnych.

Każda Organizacja ze względu na branżowy charakter procesu produkcyjnego i specyfikę struktury organizacyjnej podlega indywidualnej identyfikacji wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska. Organizacja posiada dostęp do bieżąco aktualizowanej bazy wymagań prawnych indywidualnie dopasowanych do każdej Organizacji.

Baza jest podzielona na obszary tematyczne, co znacznie ułatwia odnalezienie szukanego wymagania prawnego.

Podstawa prawna to akt prawny, do którego mają odniesienie opracowane w następnej kolumnie wymóg, czyli wymagania prawne. Użycie hiperłączy daje użytkownikowi możliwość dotarcia do aktualnego aktu prawnego, jego statusu, aktów zmieniających czy wykonawczych.

Przypisanie każdemu wymaganiu prawnemu osoby odpowiedzialnej za jego realizację. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmiotem korzystającym ze środowiska jest każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z tym, za stan ochrony środowiska odpowiada kierownictwo przedsiębiorstwa lub osoba wyznaczona do tego celu. Narzędzie do oceny zgodności pełni zatem funkcję informacyjną w zakresie obowiązujących pracowników wymagań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska.


Ustalenie zasad monitorowania realizacji zadań i obowiązków wynikających z wymagań prawnych.

Ważne! Zidentyfikowane podczas audytu wymagania prawne podlegają okresowemu monitorowaniu w zakresie poprawności realizacji, jak również dokumentowania działań. Ten element narzędzia oceny zgodności z wymaganiami prawnymi doskonale wpisuje się w zakres obowiązków i odpowiedzialności wyznaczonych pracowników. Okresowe kontrole i audyty prawidłowej realizacji wymagań prawnych stają się pozytywnym bodźcem dla osób odpowiedzialnych za ich realizację. Takie rozwiązanie ma na celu ciągłe utrzymywanie stanu ochrony środowiska na wysokim poziomie.


Klasyfikacja statusu aktualnych wymagań prawnych.

Na podstawie zebranych i przeanalizowanych informacji oraz dowodów dokonywana jest ocena zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska.

Ocenie podlegają wszystkie przyjęte w Organizacji wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny :

zgodne - zgodność z przepisem prawnym

zalecane - przepis prawny nie w pełni realizowany, zaleca się wprowadzić działania zmierzające do uzyskania zgodności

niezgodne - wymaganie prawne nie jest realizowane

nie oceniono - w trakcie przeprowadzania oceny zgodności dowód nie był dostępny

nie dotyczy - wymaganie prawne nie dotyczy zakładu pracy


Komentarze specjalistów/osób przeprowadzających ocenę zgodności.

Komentarze oceniających odnoszą się do faktycznego stanu ochrony środowiska w Organizacji, dotyczą wszystkich weryfikowanych obszarów, zarówno zgodnych jak i niezgodnych.


Nadzór nad niezgodnościami z wymaganiami prawnymi wykazanymi podczas oceny zgodności.

Niezgodności z wymaganiami prawnymi mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, jak również finansowych. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast wprowadzić działania korygujące. Jednym z podstawowych elementów tego działania jest analiza przyczyn wystąpienia niezgodności oraz określenie i wdrożenie działań naprawczych. Narzędzie oceny zgodności daje możliwość ciągłego monitorowania postępu w realizowanych działaniach, a po jego zakończeniu daje możliwość oceny efektów.


Opracowanie graficznego raportu końcowego przedstawiającego ewaluację Organizacji w zakresie spełnienia wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska zaleca się przeprowadzić w odstępach czasu ustalonych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami organizacjami, lecz nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Dzięki zaproponowanej funkcji, w sposób wizualny przedstawimy stopień ewaluacji Organizacji w doskonaleniu stanu ochrony środowiska.

Korzyści z przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska

  • Aktualna baza wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska.

  • Rzetelna informacja dotycząca niespełnionych przez Organizację wymagań prawnych.

  • Analiza przyczyn niezgodności z wymaganiami prawnymi.

  • Po skutecznym wdrożeniu zaleceń wynikających z raportu, możliwość uniknięcia przez Przedsiębiorstwo kar finansowych nakładanych przez organy nadzoru nad stanem ochrony środowiska (m. in. WIOŚ).

  • Obniżenie kosztów spowodowanych błędami w zarządzaniu stanem ochrony środowiska.

  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w Organizacji.

  • Zwiększenie świadomości pracowników oraz osób kierujących pracownikami.

  • Usprawnienie zarządzania Organizacją.

Pomoc specjalistów firmy GreenLynx w ocenie zgodności


Najlepszym rozwiązaniem dla każdej Organizacji jest powołanie interdyscyplinarnego zespołu do oceny zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska. Weryfikacja realizacji wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska w Państwa Organizacji przez niezależnych specjalistów może przynieść bardzo wymierne korzyści w postaci identyfikacji obszarów niezgodnych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie wdrożenia narzędzi oceny zgodności w zakresie wymagań prawnych ochrony środowiska.


Zapraszamy do kontaktu.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page