top of page

Raport do KOBIZE

KOBIZE.jpg
Przypominamy o obowiązku złożenia raportu do KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), który prowadzi krajową bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. 
Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska w myśl ustawy (przedsiębiorstwa, JST, innych instytucji) .
Termin złożenia raportu za rok poprzedni mija 28 lutego!
Raport do KOBIZE jest podstawą do wyliczenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (opłaty środowiskowej).

Raport roczny powinien złożyć każdy podmiot korzystający ze środowiska:

01

Użytkujący samochody służbowe
bądź inne pojazdu, maszyny
i urządzenia powodujące emisję
spalin

03

Posiadający kocioł, piec, agregat prądotwórczy,stanowisko 
spawalnicze lub nagrzewnicę

05

Użytkujący klimatyzację stacjonarną lub samochodową w której nastąpił ubytek czynnika chłodniczego

02

Wykorzystujący substancje zawierające lotne związki organiczne (LZO), np. rozpuszczalniki

04

Prowadzący procesy technologiczne takie jak np.: malowanie, spawanie czy klejenie

Podstawa prawna:

zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – dalej u.s.z.e.g., podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego

zgodnie z art. 285 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami.

Dziekujemy za przesłanie wiadomości!

bottom of page