top of page

Konkurs Azbest 2024

Zaktualizowano: 29 lut

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) organizuje konkurs na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. W tym roku ruszyła jego kolejna edycja pod nazwą „Konkurs – Azbest 2024”, w której łączna pula środków przeznaczonych na dotację do poszczególnych zadań może wynieść ok. 1,5 mln zł.Dla kogo pieniądze?


Udział w Konkursie mogą brać jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli, podejmujące wskazane przez organizatora zadania związane z realizacją Programu, których oferty będą zgodne z Regulaminem Konkursu. Wyjątkiem mają być samorządy, które uzyskały dotacje w ostatnich 3 latach.


Jakie zadania będą dotowane?


Działania związane z oczyszczaniem kraju z azbestu mają zostać podzielone na dwa bloki tematyczne. W każdym z nich znajduje się po kilka zadań, które mogą zostać zrealizowane przy udziale środków z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne

Dotacje przeznacza się na współfinansowanie poniższych zadań na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest:

  1. zorganizowanie spotkania/seminarium/konferencji,

  2. promocja działań w prasie lokalnej/regionalnej, w Internecie i w lokalnej/regionalnej rozgłośni radiowej,

  3. opracowanie i rozprowadzenie wśród dzieci i młodzieży/ mieszkańców/ urzędników/ przedsiębiorców z terenu gminy/ powiatu/ województwa materiałów edukacyjnych, informacyjnych.

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Dotacje przeznacza się na współfinansowanie poniższych zadań:

  1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej,

  2. aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej.

Co roku największym powodzeniem cieszą się zadania związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla samorządów.


Potrzebny dobry wniosek

Ważne! Szansę na przyznanie środków mają tylko te podmioty, które prawidłowo przygotują wniosek (ofertę dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii) i złożą go w odpowiednim terminie. Jest to bardzo ważna część całego procesu, gdyż to właśnie na tym etapie następuje weryfikacja chętnych do uzyskania dotacji . Często we wnioskach pojawiają się błędy, które eliminują oferenta z dalszego postępowania.

Komisja Konkursowa oceni oferty spełniające wymagania formalne uwzględniając:

1) ofertę złożono w terminie, 2) ofertę złożył uprawniony podmiot, 3) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu, 4) oferta zakłada zapewnienie wymaganego udziału własnego (min. 20%), 5) formularz oferty został prawidłowo wypełniony, 6) oferta posiada wymagane załączniki.

Oferty, które spełnią kryteria formalne, będą dodatkowo podlegały ocenie merytoryczne (zakres tej oceny zostanie szczegółowo opisany w Regulaminie Konkursu).

Wyniki postępowania konkursowego zostają ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii w miesiąc po ostatecznej dacie składania wniosków.


Konkurs Azbest – same korzyści!


Dzięki udziałowi w konkursie można pozyskać znaczne środki, które normalnie ciężko by było zagospodarować na te cele. Samorządy mogą uzyskać w ten sposób do 80% kosztów realizacji zadania. W wielu województwach jest to jedyna droga do pozyskania wsparcia finansowego na realizację tego rodzaju zadań.

Poza korzyściami finansowymi dla samorządów jest to niepowtarzalna szansa na uregulowanie obowiązków w zakresie posiadania aktualnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualnej inwentaryzacji. Od początku 2013 r. obligatoryjne też stało się wprowadzanie wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1450);

Należy także wspomnieć, że obecne wymogi odnośnie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest obligują do wykonania warstwy obrysów obiektów i miejsc występowania wyrobów zawierających azbest wraz z przypisanymi do nich atrybutami: numer działki ewidencyjnej i nr obrębu ewidencyjnego, umożliwiającej eksport wyników inwentaryzacji do warstw w formacie *.shp i *.pdf. Dzięki udziałowi w konkursie samorządy mogą się do tych wymagań dostosować.


Konkurs Azbest – Współpraca


Zapraszamy samorządy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów z firmy GreenLynx odnośnie przygotowania wniosku o dotację do MRiT oraz realizacji zadań w ramach Konkursu Azbest 2024. Nasza firma jako wykonawca inwentaryzacji dla JST jest jedną z bardziej doświadczonych na rynku - wykonaliśmy od 2012 roku już ponad 150 inwentaryzacji, zarówno dla małych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich jak i dla dużych miast liczących ponad 0,5 mln mieszkańców. Posiadamy szerokie zaplecze specjalistów wykonujących inwentaryzacje w terenie. Na Państwa życzenie możemy także skorzystać z dronów lub metody łączonej. Wszystkie Nasze inwentaryzacje azbestu uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page