Konkurs Azbest 2022

Zaktualizowano: 27 cze

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) organizuje konkurs na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. W tym roku ma ruszyć jego kolejna edycja pod nazwą „Konkurs – Azbest 2022”, w której łączna pula środków przeznaczonych na dotację do poszczególnych zadań może wynieść ok. 1,5 mln zł.Dla kogo pieniądze?


Udział w Konkursie mogą brać jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli, podejmujące wskazane przez organizatora zadania związane z realizacją Programu, których oferty będą zgodne z Regulaminem Konkursu. Wyjątkiem mają być samorządy, które uzyskały dotacje w ostatnich 5 latach.


Jakie zadania będą dotowane?


Działania związane z oczyszczaniem kraju z azbestu mają zostać podzielone na dwa bloki tematyczne. W każdym z nich znajduje się po kilka zadań, które mogą zostać zrealizowane przy udziale środków z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.


Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań: 1) działalność informacyjno-popularyzacyjna w mediach lokalnych; 2) organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.; 3) wydanie poradników, ulotek lub plakatów na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, uwzględniających najnowsze zmiany przepisów, bądź opracowań prezentujących osiągnięcia w tej dziedzinie.


Blok 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1) wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób: • fizycznych, wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl); • prawnych, wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej);

2) aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób: • fizycznych, wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl); • prawnych, wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).


Co roku największym powodzeniem cieszą się zadania związane z opracowaniem programów i przeprowadzeniem inwentaryzacji dla samorządów.


Potrzebny dobry wniosek

Ważne! Szansę na przyznanie środków mają tylko te podmioty, które prawidłowo przygotują wniosek (ofertę dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii) i złożą go w odpowiednim terminie. Jest to bardzo ważna część całego procesu, gdyż to właśnie na tym etapie następuje weryfikacja chętnych do uzyskania dotacji . Często we wnioskach pojawiają się błędy, które eliminują oferenta z dalszego postępowania.

Prawidłowy wniosek do powinien zawierać między innymi: • dane Oferenta • tytuł i opis zadania wraz z harmonogramem realizacji zadania • planowane koszty realizacji zadania oraz wysokość wnioskowanej dotacji wraz z opisem postępowania dotyczącego wyboru podwykonawcy

Komisja Konkursowa oceni oferty spełniające wymagania formalne uwzględniając:

1) ofertę złożono w terminie, 2) ofertę złożył uprawniony podmiot, 3) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu, 4) oferta zakłada zapewnienie wymaganego udziału własnego (min. 20%), 5) formularz oferty został prawidłowo wypełniony, 6) oferta posiada wymagane załączniki.

Oferty, które spełnią kryteria formalne, będą dodatkowo podlegały ocenie merytoryczne (zakres tej oceny zostanie szczegółowo opisany w Regulaminie Konkursu).

Wyniki postępowania konkursowego zostają ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w miesiąc po ostatecznej dacie składania wniosków.


Konkurs Azbest – same korzyści!


Dzięki udziałowi w konkursie można pozyskać znaczne środki, które normalnie ciężko by było zagospodarować na te cele. Samorządy mogą uzyskać w ten sposób do 80% kosztów realizacji zadania. W wielu województwach jest to jedyna droga do pozyskania wsparcia finansowego na realizację tego rodzaju zadań.

Poza korzyściami finansowymi dla samorządów jest to niepowtarzalna szansa na uregulowanie obowiązków w zakresie posiadania aktualnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualnej inwentaryzacji. Od początku 2013 r. obligatoryjne też stało się wprowadzanie wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1450);

Należy także wspomnieć, że obecne wymogi odnośnie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest obligują do wykonania warstwy obrysów obiektów i miejsc występowania wyrobów zawierających azbest wraz z przypisanymi do nich atrybutami: numer działki ewidencyjnej i nr obrębu ewidencyjnego, umożliwiającej eksport wyników inwentaryzacji do warstw w formacie *.shp i *.pdf. Dzięki udziałowi w konkursie samorządy mogą się do tych wymagań dostosować.


Konkurs Azbest – Współpraca


Zapraszamy samorządy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów z firmy GreenLynx odnośnie przygotowania wniosku do MRiT oraz realizacji zadań w ramach Konkursu Azbest 2022.

5 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie