top of page

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Działalność każdej firmy wiąże się z jej wpływem na środowisko poprzez: emisje do powietrza (np. spalanie paliwa w samochodzie służbowym, ogrzewanie własnym kotłem, zużywanie farb i rozpuszczalników), wytwarzanie odpadów ( związanych z działalnością firmy, w tym odpadów niebezpiecznych), korzystanie z wód (pobór wody, odprowadzanie ścieków i wód opadowych). W związku z tym każda firma ma jakieś obowiązki z tego wynikające.

Przedsiębiorco pamiętaj o najważniejszych terminach sprawozdań!

Do najważniejszych sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą praktycznie każdej firmy, a które muszą być złożone do odpowiednich urzędów w odpowiednim terminie, żeby uniknąć poważnych kar, należą:

Raport do KOBiZE

Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu (przedsiębiorstwa, JST, innych instytucji) korzystającego ze środowiska w myśl ustawy.

Termin złożenia raportu za rok poprzedni mija 28 lutego 

Sprawozdanie odpadowe

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, dotyczące wytwórcy odpadów prowadzącego ich ewidencję, należy złożyć poprzez system BDO do 15 marca 

Sprawozdanie opakowaniowe

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi dotyczące m.in. każdego podmiotu, który wprowadził po raz pierwszy produkt w opakowaniu na rynek Polski składamy do 15 marca

Sprawozdanie i opłaty środowiskowe

Obowiązek ten należny wykonać do 31 marca i dotyczy on praktycznie każdego przedsiębiorcy korzystającego ze środowiska zarówno polskiego, jak i zagranicznego, a także organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki edukacyjne oraz instytucje i jednostki samorządu terytorialnego (np. Urząd Miasta czy Gminy). 

 Obowiązek ten może dotyczyć również osób fizycznych, jeżeli:

  • wykonują zawód medyczny w ramach praktyki specjalistycznej lub indywidualnej,

  • korzystają ze środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia,

  • prowadzą działalność wytwórczą w takich obszarach jak hodowla zwierząt, leśnictwo, ogrodnictwo, uprawy rolne, warzywnictwo lub rybactwo śródlądowe.

Opłatę środowiskową wyliczamy za wprowadzanie do atmosfery pyłów lub gazów przez ww. podmioty, które:

  • spalają paliwa w pojazdach z silnikiem spalinowym,

  • prowadzą stacje paliw,

  • korzystają z kotłowni,

  • zajmują się hodowlą drobiu,

  • prowadzą działalność z wykorzystaniem tego typu procesów technologicznych jak lakierowanie, wędzenie, spawanie czy malowanie.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami.

Dziekujemy za przesłanie wiadomości!

bottom of page