top of page

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Dokument ten zawiera on pełną charakterystykę gminy w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Określa także potrzeby energetyczne gminy w założonym okresie oraz możliwości i sposoby ich pokrycia.Podstawowym i nadrzędnym celem Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zwanego dalej Projektem założeń) jest zdefiniowanie kierunków polityki energetycznej i ekologicznej, poprzez wyznaczenie konkretnych działań, które pozwolą na efektywne wykorzystanie zasobów (w tym potencjału energii dostępnego lokalnie), w celu pokrycie obecnego i przyszłego zapotrzebowania mieszkańców na energię elektryczną, gaz ziemny oraz ciepło.


Podstawa prawna posiadania Projektu założeń


Unia Europejska ma największy wpływ na kształtowanie przepisów prawa z zakresu polityki energetycznej całej Wspólnoty. Chęć akcesji Polski do Unii Europejskiej spowodowała konieczność przyjęcia szeregu przepisów dostosowujących polskie prawodawstwo do europejskiego na mocy Układu Europejskiego z 16 grudnia 1991 roku (Dz. U. 1994 nr 11 poz. 38), który wszedł w życie 1 lutego 1994 r. Na skutek tego większość aktów prawnych tworzonych bezpośrednio po tym czasie było spójne z prawem wspólnotowym, a w ostatnich latach istnieje silny nacisk organów UE na prowadzenie racjonalnej polityki energetycznej.

Konieczność opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy (zwanym dalej Projektem założeń) wynika z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Według zasad określonych w ww. ustawie wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Jednostki sektora publicznego realizując swoje zadania zobowiązane są do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Korzyści z posiadania Projektu założeń

 1. Poprawa jakości życia na terenie gminy poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami i energią,

 2. Redukcja zużycia energii na terenie gminy,

 3. Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w tym identyfikacja jej zasobów dostępnych lokalnie,

 4. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie gminy,

 5. Podejmowanie działań termomodernizacyjnych obiektów i wymiana źródeł ciepła (ograniczenie zużycia paliw kopalnianych),

 6. Zastępowanie źródeł ciepła instalacjami bezemisyjnymi,

 7. Pokrycie obecnego i przyszłego zapotrzebowania mieszkańców na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 8. Edukacja społeczna i promowanie zachowań energooszczędnych,

 9. Popularyzacja idei zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczny.

Wymienione cele przyczynią się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić:

 • Wyraźne oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, a także innych mediów,

 • Udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału gminy w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń,

 • Korzystniejszy wizerunek władz samorządowych w oczach mieszkańców.

Współpraca ze specjalistami z firmy GreenLynx


Zapraszamy samorządy oraz pozostałych Beneficjentów do skorzystania z pomocy specjalistów z firmy Greenlynx w zakresie opracowania i wdrożenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Comments


bottom of page