top of page

Operat wodnoprawny

Znowelizowana ustawa Prawo wodne została uchwalona 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Podstawowym dokumentem w Prawie wodnym jest pozwolenie wodnoprawne. Natomiast niezbędnym elementem pozwolenia jest operat wodnoprawny. Zatem bez wykonania operatu nie ma możliwości uzyskania pozwolenia. Jakie zatem wytyczne, według nowej ustawy dotyczą operatu?Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej oraz graficznej, przy jednoczesnym zapisie danych na elektronicznym nośniku danych. Część opisową zapisuje się jako dokument tekstowy, natomiast część graficzną jako plik typu rastrowego (PDF).


Część opisowa operatu


Część opisowa operatu wodnoprawnego zawiera między innymi: – podstawowe dane podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, – cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, – rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, – stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, – obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich, – opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne, – charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, – ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, – wielkość średniego niskiego przypływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych.


Część graficzna operatu


Część graficzna operatu wodnoprawnego zawiera między innymi: – plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości, – zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, – schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.


Dodatkowe elementy operatu – pobór wód


Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód zawiera dodatkowo: – ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, – opis techniczny urządzeń służących do poboru wód, w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz przewidywany czas ich wykorzystywania, – określenie rodzaju urządzeń służących do pomiaru poboru wód, – określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.


Dodatkowe elementy operatu – wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych


Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera dodatkowo: – określenie w m3 wielkości średniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków, z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka występuje, – określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, – określenie stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzonych do systemów kanalizacji zbiorczej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych, – wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane; – opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; – określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.


Dodatkowe elementy operatu – rolnicze wykorzystanie ścieków


Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków zawiera dodatkowo: – określenie ilości, stanu i składu ścieków, – rocznych wielkości dawek polewowych i terminów ich stosowania, – numerów i powierzchni nawożonych działek oraz charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.


Dodatkowe elementy operatu – odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych


Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemu kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast zawiera dodatkowo: – maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód wyrażoną w m3/s, – czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód, – powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot, – informację czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej, – rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność.


Dodatkowe elementy operatu – wykonanie na nieruchomości obiektów budowlanych


Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zawiera dodatkowo: – powierzchnię całkowitą nieruchomości, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną, – pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażonej w m3/rok, – średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok, – stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych.


Operat a pozwolenie wodnoprawne


Jak wynika z powyższego, operat wodnoprawny jest najważniejszym dokumentem dostarczanym do Organu uprawnionego do wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

Pozwolenie wodnoprawne na okres 20 lat ( na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi okres – 10 lat, na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – 4 lata)

Pozwolenia wodnoprawne wydaje: a) dyrektor regionalne zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w sprawach z art. 388 ust. 1 oraz art. 389 b) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich w sprawach z art. 388 ust. 1 pkt 1 (niewymienione w pkt 1 lit a,c, d)

Ważne! Wniosek o pozwolenie wodnoprawne składa się do siedziby nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej.

Pomoc w opracowaniu operatu wodnoprawnego


Zapraszamy wszystkie podmioty zobowiązane do opracowania operatu wodnoprawnego do skorzystania z doświadczenia specjalistów z firmy Greenlynx.

Zapraszamy do kontaktu!

40 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page