top of page

Kontyngent f-gaz (F-gas quota transfer, authorization and delegation)

Zaktualizowano: 11 sty 2023

Fluorowane gazy cieplarniane (HFC, PFC oraz SF6) są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP), który jest od 140 razy do – blisko 23 000 razy większy niż GWP CO2, a ich produkcja i zużycie na świecie (w tym także w UE i w Polsce) bardzo szybko rośnie. To jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, które nie występują naturalnie, ale są wytwarzane przez człowieka.


Ważne! Zgodnie z artykułem 19 Rozporządzenia (UE) No 517/2014 wymagane jest przekazywanie raportów dot. f-gazów do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.

Kto powinien raportować f-gazy?


 • Każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł co najmniej jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, włącznie z podmiotami którym zostały przekazane kontyngenty

 • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym zniszczył co najmniej jedną tonę metryczną lub 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II

 • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym stosował jako substrat co najmniej 1000 ton ekwiwalentu CO2fluorowanych gazów cieplarnianych

 • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1191/2014 producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane.

Żródło: BOWOiK


Pomoc specjalistów GreenLynx w zakresie f-gazów oraz kontyngentów


Oferujemy wszystkim podmiotom profesjonalną pomoc w zakresie spełniania wymagań ustawy f-gazowej i rozporządzeń wykonawczych, przede wszystkim w zakresie:

 • Obowiązkowego audytu dot. ilości wprowadzonych wodorofluorowęglowodorów (HFC) luzem i w urządzeniach zatwierdzonego przez certyfikowanego weryfikatora GHG

 • Przygotowania corocznych sprawozdań (Sprawozdanie f-gazy) do BDS (Baza Danych Sprawozdań) – do 28 lutego i BDR (Business Data Repository) – do 31 marca

 • Obsługi CRO (Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej)

 • Wdrożenia systemu potrzebnego do uzyskania Certyfikatów dla przedsiębiorców (wymaganego przez UDT)

 • Szkoleń w zakresie przepisów f-gazowych

 • Kompleksowej obsługi podmiotu, w tym prowadzenia pełnej dokumentacji dotyczącej f-gazów

 • ZAKUPU ORAZ SPRZEDAŻY KONTYNGENTU F-GAZOWEGO

Zapraszamy do współpracy!


If you are interested in f-gas quota transfer, authorization or delegation please call us on mobile number +48 608 764 462 or send the message on e-mail adress :biuro@greenlynx.pl for more information.

77 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page