top of page

Czym są Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu i dlaczego warto je opracować?

Skutki zmian klimatu również w Polsce są coraz bardziej odczuwalne. Wzrost najwyższej i najniższej temperatury powietrza, intensywne opady prowadzące do powodzi, gwałtowne burze, długotrwałe susze – to najczęściej spotykane zjawiska będące następstwem tych zmian. Teorie dotyczące przyczyn zmian klimatu są różne, czasami skrajnie wykluczające się. Jedni uważają, że klimat zmienia się w sposób naturalny, inni doszukują się przyczyn tych zmian w działalności człowieka. Niezależnie od tego jakie mamy stanowisko w tej sprawie jedno nie ulga wątpliwości – klimat się zmienia. Dlatego powinniśmy dążyć do tego aby jak najlepiej się do tych zmian przystosowywać.Dlaczego potrzebny jest dobry Plan?


Jednym z działań jakie są podejmowane w tym kierunku jest opracowywanie Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, które mają wspomóc przystosowanie miast do obrazowanych i prognozowanych zmian klimatu. Głównym celem planów jest zwiększenie odporności miast na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz przystosowanie do radzenia sobie z skutkami występowania takich zjawisk. Plany umożliwiają ocenę wrażliwości miast na zmiany klimatu, pozwalają zaplanować skuteczne działania adaptacyjne adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń. Ponadto ułatwiają systematyczne wprowadzanie i kontrolowanie realizacji zaplanowanych czynności. Wdrożenie działań (informacyjno-edukacyjnych, organizacyjnych, technicznych) zawartych w tych dokumentach pozwala na zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców np. :

  • poprzez rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami,

  • podnoszenie społecznej świadomości klimatycznej,

  • zabezpieczenie infrastruktury zagrożonej powodziami, modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej,

  • wdrożenie efektywnych schematów gospodarowania zasobami wodnymi,

  • budowę systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego mieszkańców,

  • poprawę warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych,

  • rozbudowę i modernizację infrastruktury.

Jednocześnie plany te są komplementarna z wcześniej opracowanymi dokumentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi.


Należy kierować się wytycznymi, można pozyskać dotację


W ramach nowatorskiego projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” plany te zostały opracowane dla 44 największych miast w Polsce. W celu prawidłowego opracowania oraz usystematyzowania treści dokumentów Ministerstwo przygotowało również ,,Podręcznik adaptacji dla miast – Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. Dokument ten wyznacza elementy jakie powinny być zawarte w planach. Obecnie w ramach programu ,,Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” beneficjenci (w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego) mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia na realizację działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu czyli m.in.:

  • na opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu,

  • działania inwestycyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu,

  • usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Współpraca przy opracowaniu Planu


Nasza firma świadczy usługi w zakresie opracowania dokumentu strategicznego jakim jest Miejski plan adaptacji do zmian klimatu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko tego planu.

Zapraszamy do współpracy!

6 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page