top of page

Przegląd obszarów i granic aglomeracji Prawo wodne

Zaktualizowano: 25 kwi 2023

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) to dokument strategiczny, w którym zawarte są wykazy aglomeracji miejskich i wiejskich.

Kolejna aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)

Program pozwala zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych (w tym wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych). Do tej pory przeprowadzono pięć aktualizacji tego dokumentu – w chwili obecnej prowadzone są prace nad szóstą wersją głównie w oparciu o najnowsze akty prawa miejscowego.


Wytyczne do opracowania obszaru i granic aglomeracji

Prawidłowa identyfikacja aglomeracji, ich granic i obszaru ma zasadniczy wpływ na wyposażanie gmin w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków zgodnie z potrzebami. W celu właściwego wyznaczenia, zmiany lub likwidacji aglomeracji należy spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018, poz.1586) oraz postępować zgodnie z Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji. Przy wyznaczaniu, aktualizacji lub likwidacji aglomeracji bierze się pod uwagę m.in. obszar i granice aglomeracji, wskaźnik koncentracji, wydajność oraz standardy oczyszczania w oczyszczalniach aglomeracyjnych. Przedstawione zagadnienia muszą być zgodne z prawem polskim i europejskim.


Przegląd obszarów i granic aglomeracji

W związku ze zmianą przepisów wszystkie dotychczas obowiązujące aglomeracje uchwalone przed 1.01.2018 r. straciły ważność 31.12.2020 r. - zatem z końcem tego roku minął termin uchwalenia przez Radę Gminy zaktualizowanych aglomeracji, które obligatoryjnie musiały zostać pozytywnie zaopiniowane przez odpowiednie Instytucje.

Jednocześnie zgodnie z art. 92 ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien co 2 lata dokonywać przeglądu obszarów i granic wyznaczonych aglomeracji z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji. Przepis ten nie reguluje terminu, w jakim wójt, burmistrz lub prezydent powinien poinformować radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji, z czego wynika, że powinien to zrobić niezwłocznie.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie przeglądu oraz aktualizacji granic i obszaru aglomeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.


Zapraszamy do współpracy!



16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page