top of page
Audyt GOZ.png

Audyt GOZ w firmie

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) to model gospodarczy, w którym – przy zachowaniu warunku wydajności – spełnione są następujące założenia:

 • wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub

 • ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

GOZ stanowi podstawowy element Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal) – nowej strategii wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej będącej ambitnym planem działania UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r

Na czym polega audyt GOZ?

 

Ocena w kategoriach GOZ (audyt GOZ) jest nowym ujęciem oceny działań, które powinno przynieść wymierne korzyści ekonomiczne i środowiskowe (win-win) dla podmiotów tworzących łańcuch wartości, m.in. poprzez coraz bardziej powszechne przekształcanie odpadów w produkty, wykorzystanie ciepła odpadowego, rozwój biogospodarki. To przede wszystkim zmniejszenie zasobochłonności procesów, co często wymaga nakładów inwestycyjnych i nowych ekoinnowacyjnych rozwiązań, ale pozwala na obniżenie kosztów użytkowania, zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i podatków, a także ogranicza ryzyko regulacyjne, otwiera nowe rynki zbytu i stwarza możliwości dofinasowania proekologicznych rozwiązań. Podczas audytu GOZ podmiot dokonuje szczegółowego przeglądu własnych procesów i wzmacnia przewagę konkurencyjną na rynku, minimalizując ryzyko związanie z coraz bardziej restrykcyjnymi wymaganiami z zakresu ochrony środowiska.

 
Jak przeprowadzić audyt GOZ?
 
Przeprowadzenie audytu obejmuje m.in:
 • analizę przepływu zużywanych surowców, materiałów i energii,

 • diagnozę wartościującą (ilość i morfologię) generowany/zagospodarowany strumień odpadów, bazowe wartości oraz bilans „przed-po” realizacji przedsięwzięcia,

 • ocenę warunków technicznych, organizacyjnych, finansowych i środowiskowych,

 • ocenę wykonalności planowanych działań,

 • wybór co najmniej dwóch wskaźników GOZ do osiągnięcia,

 • określenie docelowych wartości dla wybranych wskaźników GOZ.

Dla usprawnienia procesu oceny proponowany zakres audytu GOZ został podzielony na dwa komplementarne etapy:

1) audyt wstępny (screening),

2) audyt pełny.

Audyt wstępny ma za zadanie wspomóc proces klasyfikacji przedsięwzięć ubiegających się o wsparcie z różnych programów i instrumentów wsparcia. Wnioskujący o środki finansowe w ramach instrumentów dedykowanych GOZ będzie samodzielnie wprowadzał dane (wypełniał) kolejne elementy audytu celem uzyskania końcowej rekomendacji. Podmiotami potencjalnie zainteresowanymi tym etapem audytu są instytucje zarządzające lub pośredniczące w dystrybucji środków dotacyjnych, tj.: PARP, NCBiR, BGK czy NFOŚiGW oraz inne w zależności od wskazania, w tym instytucje regionalne. Audyt może również być pomocnym narzędziem w procesie oceny przedsięwzięć, które będą ubiegały się o wsparcie z instytucji finansowych i banków komercyjnych. Dodatkowo audyt jest podstawą dla samooceny poprzez dokonanie ewaluacji prowadzonych dotychczas działań i zidentyfikowanie możliwych korzystnych z punktu widzenia GOZ rozwiązań, np. w zakresie wielkości zużycia surowców czy zmniejszenia wolumenu odpadów.

 

Audyt pełny jest natomiast rozbudowaną procedurą analityczną oceny i modyfikacji przedsięwzięć GOZ oraz budowania świadomości i warunków do rozwijania innowacyjnych rozwiązań oraz wprowadzania zmian techniczno-technologicznych oraz organizacyjnych w poszczególnych podmiotach gospodarczych, a także strukturalnych w wielu sektorach gospodarki.

 

Dla części przedsięwzięć rekomendowane będzie przeprowadzenie audytu obejmującego oba etapy. Po dokonaniu audytu wstępnego przedsiębiorca powinien złożyć stosowne oświadczenie o zgodności podanych informacji z dokumentacją. Na etapie audytu pełnego zespół ekspercki może zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających podane informacje, jak również dokonać wizji lokalnej. Brak wyrażenia zgody na przeprowadzenie wizji lokalnej może skutkować zawieszeniem możliwości udziału w postępowaniu o przyznanie środków krajowych/regionalnych.

Jakie są korzyści z audytu GOZ?

 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przeprowadzenie audytu GOZ może przynieść wiele korzyści, jak m.in.:

 • identyfikacja możliwych działań w zakresie poprawy efektywności gospodarowania zasobami, w tym pochodzącymi z odzysku;

 • zmniejszenie śladu węglowego, wodnego, środowiskowego;

 • optymalizacja zużycia energii;

 • uniknięcie kar i opłat za wprowadzanie odpadów do środowiska;

 • większe zaangażowanie pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej;

 • działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (możliwość wprowadzenia rozwiązań z zakresu: Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ang. Environmental, Social and Governance – ESG), normy ISO, itp.);

 • wsparcie dla decyzji inwestycyjnych;

 • poprawa efektywności kosztowej (elastyczne reagowanie na zmiany cen surowców);

 • poprawa warunków umów z dostawcami surowców i/lub zmiana źródeł dostaw surowców;

 • możliwość skorzystania z preferencyjnych źródeł finansowania;

 • zwiększenie konkurencyjności poprzez wzrost wizerunku przedsiębiorstw jako wiarygodnych i odpowiedzialnych partnerów;

 

Zapraszamy do kontaktu z Naszą firmą w celu uzyskania większej ilości informacji i umówienia audytu GOZ.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami.

Dziekujemy za przesłanie wiadomości!

bottom of page