Ochrona środowiska dla gminy – ważne terminy w 2022 roku

Firma Greenlynx od wielu lat wspiera samorządy w ochronie środowiska. Dzieląc się Naszym doświadczeniem i zdobytą wiedzą proponujemy Państwu pomoc w następujących kwestiach:


 • złożenie raportu do KOBIZE za 2022 rok – do 28 lutego!

 • złożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok – do 31 marca w systemie BDO!

 • złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2022 rok – do 31 marca!

Pomagamy również przygotować następujące opracowania i dokumenty:

 • aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zgodnie z harmonogramem do końca 2022 roku

 • raport z wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i Programu ochrony środowiska (POŚ)

 • opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

 • opracowanie Strategii elektromobilności i Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu

 • opracowanie operatów wodnoprawnych

 • opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięć (KIP) i raportów środowiskowych (raport OOŚ)

 • przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z możliwością pozyskania dotacji z KONKURSU Azbest 2021 i opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (PUWZA)

 • przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła (kotłów) z możliwością pozyskania dotacji wraz z opracowaniem Bazy danych źródeł niskiej emisji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)– jeżeli uruchomienie źródła ciepła i spadalania paliw nastąpiło przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. Natomiast jeżeli było to po 1 lipca 2021 r. deklarację składamy w terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła i spalania paliw.


W razie pytań proszę o kontakt z Naszym biurem tel. 531 777 345 lub 15 848 18 47 lub wiadomość zwrotną na maila biuro@greenlynx.pl. Zapraszamy również na Naszą stronę internetową www.greenlynx.pl.


2 wyświetlenia