Polish English French German Russian

Greenlynx

Ochrona Środowiska

ochrona srodowiska smallPrzegląd najbardziej popularnych tematów w ochronie środowiska, rzeczowe informacje oraz nowości z kraju i ze świata.

Zobacz więcej...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHPPraktyczne porady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędne informacje dla każdego pracownika i pracodawcy.

Zobacz więcej...

Prawo Branżowe

Prawo BranżoweAktualne przepisy w dziedzinie ochrony środowiska i bhp, zbiór najważniejszych dokumentów i aktów prawnych.

Zobacz więcej...

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy

Wypadek w pracy jest dla pracownika wydarzeniem powodującym nie tylko uszczerbek dla zdrowia, ale także zdarzeniem mającym negatywne konsekwencje finansowe. W związku z tym prawo przewiduje w takich przypadkach wiele świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Świadczenia z tytułu wypadku w pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy i który podlega obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu ma prawo do licznych świadczeń. Niektóre z nich mają charakter jednorazowy, jak na przykład jednorazowe odszkodowanie czy pokrycie kosztów leczenia. Inne świadczenia są świadczeniami długoterminowymi, jak zasiłek chorobowy, renta z tytułu niezdolności do pracy lun dodatek pielęgnacyjny. Prawo do świadczeń mają również członkowie rodziny pracownika zmarłego w związku z wypadkiem w pracy.

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi przysługują następujące świadczenia:

 1. zasiłek chorobowy – dla pracownika, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy;
 2. świadczenie rehabilitacyjne – dla pracownika, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 3. zasiłek wyrównawczy – dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 4. jednorazowe odszkodowanie – dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 5. jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty;
 6. renta z tytułu niezdolności do pracy – dla pracownika, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy;
 7. renta szkoleniowa – dla pracownika, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy;
 8. renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy;
 9. dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
 10. dodatek pielęgnacyjny;
 11. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
Kiedy świadczenia nie przysługują pracownikowi

Prawo przewiduje, że w niektórych przypadkach, pomimo iż pracownika ucierpiał w wyniku wypadku w pracy, nie będą mu przysługiwać świadczenia.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, z tytułu wypadku w pracy nie przysługują pracownikowi, gdy wyłączną przyczyna wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Swiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują także pracownikowi, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.


Powered by JS Network Solutions